Napomnienia i wykluczenia dla osób funkcyjnych + OPISY + LISTA PRZEWINIEŃ

Nowe Przepisy Gry dają uprawnienia, a nawet obowiązek karania osób funkcyjnych żółtymi i czerwonymi kartkami. Wydział Gier zwraca uwagę na to, aby we wszystkich takich przypadkach w systemie extranet w arkuszu dodatkowym (jeśli np. ukarany w ten sposób trener nie jest grającym zawodnikiem w danych zawodach) KONIECZNIE wpisywać jaką karę sędzia udzielił, czy była to żółta, czy czerwona kartka wraz z opisem za co została udzielona. Jeśli została udzielona jedynie kara reprymendy słownej i przy tym nie została pokazana żadna kartka – takiego zdarzenia nie musimy wpisywać. Lista PRZEWINIEŃ i przykładowy OPIS sytuacji poniżej.

Przykładowy opis postępowania mógłby wyglądać np tak:

Kierownik, będący jednocześnie Prezesem klubu drużyny gości niezadowolony z decyzji sędziego głównego pokrzykuje w jego kierunku podważając decyzję bez używania słów wulgarnych (minimalne – na niskim poziomie – okazywanie niezadowolenia mową lub gestem z decyzji), za co zostaje ukarany reprymendą słowną przez sędziego asystenta. Jeśli ktoś miał wątpliwości to tak, kara reprymendy jest również karą, to najniższy niejako ostrzegawczy jej wyraz. Kierownik-Prezes nic sobie z tego nie robi i w 25 minucie krzyczy w kierunku arbitrów “Co kur…a Wy kur…a robicie!”. Na wniosek sędziego asystenta, który wyraźnie ustalił sprawcę tego zachowania – sędzia główny udziela napomnienia – żółtej kartki – tej osobie. Osoba na kilka chwil milknie i wszystko wydawać by się mogło – będzie OK. Niespełna po 5 minutach czyli w 30 minucie ten sam Kierownik-Prezes krzyczy na cały stadion w kierunku sędziów “Wy je..ani drukarze pierd..eni!!!” Sędzia główny podchodzi do takiego człowieka, udziela mu bezpośredniego wykluczenia z zawodów (czerwona kartka) i nakazuje opuszczenie nie tylko samej strefy technicznej lecz także jej najbliższego otoczenia. Jednym słowem odsyła “gościa” na trybuny. W przypadku takiego zajścia prawidłowy tok postępowania sędziego po zawodach powinien być następujący:

  1. W arkuszu do sprawozdania, gdzie udzielamy napomnień/wykluczeń i wpisujemy zmiany zawodników (najczęściej druk samokopiujący) wpisać należy w polu napomnienia:
    Kierownik-Prezes   … minuta…  imię nazwisko  …  drużyna  … “Niesportowe zachowanie – krzyczy w kierunku sędziów “Co kur…a Wy kur…a robicie!”
  2. W tym samym dokumencie w polu wykluczeń wpisujemy dane tej osoby jak wyżej, a w miejscu przewinienia wpisujemy: “Wybitnie niesportowe zachowanie – krzyczy w kierunku sędziów “Wy je..ani drukarze pierd..eni!!!”

Tak udzielone napomnienia / wykluczenia w systemie extranet wpisujemy do arkusza dodatkowego w przykładowej formie jak niżej:
W 25 minucie zawodów wpisany do sprawozdania kierownik drużyny gości nazwa drużyny, imię i nazwisko został ukarany żółtą kartką za: “Niesportowe zachowanie – krzyczy w kierunku sędziów “Co kur…a Wy kur…a robicie!” W 30 minucie zawodów ten sam kierownik drużyny gości imię i nazwisko został wykluczony z zawodów poprzez pokazanie bezpośrednio czerwonej kartki i pozbawiony przywileju przebywania w strefie technicznej i jej najbliższym otoczeniu za – Wybitnie niesportowe zachowanie – krzyczy w kierunku sędziów “Wy je..ani drukarze pierd..eni!!!”

Po takim opisie nikt w Wydziale Gier nie będzie miał najmniejszych wątpliwości, że konkretnie zidentyfikowana osoba została ukarana najpierw żółtą, a następnie bezpośrednio czerwoną kartką i odpowiednio taką osobę ukarze.

W przypadku wątpliwości lub niejasnej sytuacji na zawodach można przed wysłaniem sprawozdania skonsultować to np. z kierownikiem grupy szkoleniowej, przewodniczącym czy szefem szkolenia.

Przy tej okazji ponownie publikuję listę przewinień, za jakie mamy obowiązek udzielać kar od reprymendy słownej, przez napomnienie (żółta kartka), do wykluczenia (czerwona kartka) osób funkcyjnych ze strefy technicznej i jej najbliższego otoczenia. Cały spis do pobrania i wydrukowania tutaj.

W przypadku, gdy doszło do przewinienia, a ustalenie sprawcy nie jest możliwe, sankcje dyscyplinarne zostaną nałożone na najwyższego rangą trenera obecnego w strefie technicznej.

Ostrzeżenie (reprymenda)

Następujące przewinienia powinny skutkować ostrzeżeniem (w przypadku ich powtarzania się lub ostentacyjnego charakteru powinny skutkować napomnieniem lub wykluczeniem):

• wchodzenie na pole gry w sposób okazujący szacunek i niekonfrontacyjny,

• brak współpracy z członkiem zespołu sędziowskiego, np. ignorowanie polecenia/prośby asystenta czy sędziego technicznego,

• minimalne (na niskim poziomie) okazywanie niezadowolenia (mową lub gestem) z decyzji,

• sporadyczne opuszczanie strefy technicznej, nie popełniając przy tym innego przewinienia.

 

NAPOMNIENIE

Do przewinień skutkujących napomnieniem należą (jednak nie jest to zamknięta lista):

• ewidentne/uporczywe opuszczanie własnej strefy technicznej,

• opóźnianie wznowienia gry własnej drużyny,

• rozmyślnie wchodzenie do strefy technicznej drużyny przeciwnej (w sposób niekonfrontacyjny),

• okazywanie niezadowolenia słowem lub gestem, włącznie z:

– rzucaniem/kopaniem butelek z napojami lub innych przedmiotów;

– gestami, które ewidentnie okazują brak szacunku wobec sędziego (sędziów), np. sarkastyczne klaskanie

• wkraczanie do SW,

• nadmierne/nieustanne domaganie się żółtej lub czerwonej kartki za pomocą gestów,

• nadmierne pokazywanie gestu „ekranu TV” wskazującego na sprawdzanie sytuacji przez VAR,

• gesty lub czyny wykonywane w sposób prowokacyjny lub zapalny,

• nieustające, nieakceptowalne zachowanie (włącznie z powtarzającymi się zachowaniami, za które stosuje się ostrzeżenie)

• okazywanie braku szacunku do zawodów.

 

WYKLUCZENIE

Do przewinień skutkujących wykluczeniem należą (jednak nie jest to zamknięta lista):

• opóźnianie wznowienia gry przez drużynę przeciwną, np. przetrzymywanie piłki, odkopywanie piłki, utrudnianie poruszania się zawodnikowi,

• rozmyślne opuszczanie strefy technicznej w celu:

– okazywania niezadowolenia czy protestowania wobec decyzji członków zespołu sędziowskiego,

– podejmowania działań o charakterze prowokacyjnym lub zapalnym

• wchodzenie do strefy technicznej drużyny przeciwnej w sposób agresywny lub konfrontacyjny,

• rozmyślne rzucanie/kopanie przedmiotem na pole gry,

• wchodzenie na pole gry w celu:

– konfrontowania się z członkiem zespołu sędziowskiego (dotyczy to również przerwy między połowami i okresu po zakończeniu zawodów),

– wpływania na grę, zawodnika drużyny przeciwnej lub członka zespołu sędziowskiego

• wchodzenie do Centrum Obsługi Wideo (COW),

• zachowanie z użyciem siły fizycznej lub agresywne zachowanie (włączając w to plucie lub gryzienie) wobec zawodnika drużyny przeciwnej, zawodnika rezerwowego, osoby funkcyjnej, członka zespołu sędziowskiego, widza lub jakiejkolwiek innej osoby (np. chłopca/dziewczynki do podawania piłek, ochroniarza lub przedstawiciela rozgrywek itp.),

• otrzymanie drugiego napomnienia w tych samych zawodach,

• używanie obraźliwego, wulgarnego lub agresywnego języka i/lub gestów,

• używanie niedozwolonego sprzętu elektronicznego lub sprzętu do komunikacji i/lub zachowywanie się w sposób nieodpowiedni w wyniku używania powyższego sprzętu,

• gwałtowne, agresywne zachowanie.

Comments are closed.