Regulamin KS Okręgowego ZPN

Na podstawie § 33, pkt.5 i § 44 pkt1. Statutu Okręgowego Związku Piłki Nożnej uchwala się, co następuje:

§ 1

Kolegium Sędziów / zwane dalej KS / jest organem wykonawczym Okręgowego Związku Piłki Nożnej w Krośnie / zwany dalej OZPN kierującym i prowadzącym sprawy sędziów piłkarskich zorganizowanych w KS, które działa w oparciu o Regulamin Kolegium Sędziów Polskiego Związku Piłki Nożnej / zwane dalej PZPN /, Regulamin Kolegium Sędziów Podkarpackiego Związku Piłki Nożnej / zwanej dalej KS Podkarpackiego ZPN / oraz niniejszego Regulaminu.

§ 2

 1. Zarząd Kolegium Sędziów składa się z Przewodniczącego oraz 7-11 członków w tym 1 -2 Wiceprzewodniczących, sekretarza i członków.
 2. Przewodniczącego Kolegium Sędziów oraz członków Kolegium zatwierdza Zarząd OZPN z wybranych kandydatów przez Okręgową Konferencję Sprawozdawczo – Wyborczą Kolegium Sędziów.
 3. Przewodniczącym Kolegium Sędziów nie może być czynny sędzia, czynny sędzia z 10-letnim stażem sędziego rzeczywistego może być członkiem Zarządu Kolegium Sędziów.
 4. Na pierwszym posiedzeniu Kolegium wybiera ze swego grona jednego lub dwóch Zastępców Przewodniczącego i sekretarza w obecności, co najmniej 2/3 Kolegium.

§ 3

 1. Pracami Kolegium kieruje jego przewodniczący, a w przypadku jego nieobecności, wyznaczony przez Niego wiceprzewodniczący.
 2. Przewodniczący reprezentuje Kolegium na zewnątrz, zwołuje jego posiedzenia oraz informuje Zarząd OZPN o działalności Kolegium.

§ 4

 1. Posiedzenia Kolegium odbywają się w miarę potrzeb nie rzadziej jednak niż raz w miesiącu.
 2. Z każdego posiedzenia Kolegium, jego sekretarz sporządza protokół, który podpisuje wraz z Przewodniczącym posiedzenia.

§ 5

 1. Decyzje Kolegium zapadają w formie uchwał, podjętych w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów, w obecności, co najmniej połowy członków Kolegium, w tym Przewodniczącego lub jednego z jego Zastępców.
 2. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego posiedzenia.
 3. Do reasumpcji uchwały potrzebna jest większość 2/3 głosów obecnych w czasie głosowania członków Kolegium.
 4. W sprawach niecierpiących zwłoki Przewodniczący może podejmować decyzje jednoosobowo, informując Kolegium na najbliższym posiedzeniu o jej treści.
 5. Uchwały Zarządu KS dotyczące nadawania uprawnień do prowadzenia zawodów, obserwacji, nadawanie wyróżnień oraz ewentualnych kar dyscyplinarnych jak również wskazane uchwały Zarządu KS Polskiego Związku Piłki Nożnej, Zarządu KS Podkarpackiego Związku Piłki Nożnej powinny być umieszczone w komunikatach KS OZPN.

§ 6

Kolegium Sędziów realizuje swe zadania statutowe w szczególności poprzez:

 1. delegowanie sędziów do prowadzenia zawodów piłki nożnej na wszystkich szczeblach rozgrywek prowadzonych przez OZPN Krosno.
 2. obsadzanie zawodów mistrzowskich i towarzyskich na szczeblu okręgowym i wojewódzkim w porozumieniu z KS Podkarpackiego Związku Piłki Nożnej w Rzeszowie,
 3. organizowanie naboru i szkolenie nowych kadr sędziowskich oraz doszkalanie sędziów i obserwatorów.
 4. sprawowanie wszechstronnej opieki szkoleniowej i wychowawczej nad sędziami oraz kontroli przestrzegania przez nich Statutu Polskiego Związku Piłki Nożnej, Regulaminu KS Polskiego Związku Piłki Nożnej Regulaminu KS Podkarpackiego ZPN, Statutu OZPN, Przepisy Gry w Piłkę Nożną oraz niniejszego regulaminu.,
 5. zachowania należytego poziomu etyczno – moralnego wśród sędziów,
 6. organizowanie kursów szkoleniowych stacjonarnych i dochodzących dla sędziów i obserwatorów.
 7. wprowadzenie do programu szkolenia i doszkalania sędziów ustalonych interpretacji i zmian przepisów gry przez Zarząd KS oraz zmian regulaminów własnych Statutu OZPN Krosno i KS Podkarpackiego Związku Piłki Nożnej w Rzeszowie,
 8. prowadzenie ścisłej współpracy z Zarządem OZPN i jego Wydziałami, z Zarządem Podkarpackiego Związku Piłki Nożnej w Rzeszowie z Kolegium Sędziów PZPN w Rzeszowie oraz środkami masowego przekazu w problematyce sędziowskiej,
 9. inicjowanie i prowadzenie innej działalności zmierzającej do stałego podnoszenia poziomu prowadzenia zawodów piłkarskich oraz rozwoju organizacji sędziowskiej.
 10. nadawanie sędziom uprawnień do prowadzenia zawodów na szczeblach organizowanych przez OZPN oraz przedkładanie wniosków o nominacje na wyższe szczeble prowadzone przez KS Podkarpacki Związek Piłki Nożnej w Rzeszowie.

§ 7

 1. Zasady przynależności do Kolegium Sędziów oraz prawa i obowiązki sędziów piłkarskich zawarte są w Regulaminie Kolegium Sędziów Polskiego Związku Piłki Nożnej, Regulaminie KS Podkarpackiego Związku Piłki Nożnej w Rzeszowie. Są one spójne oraz jednolite i obowiązujące wszystkich sędziów piłkarskich.

§ 8

 1. Najwyższą władzą Kolegium Sędziów jest Okręgowa Konferencja Sprawozdawcza Sędziów. Do kompetencji Konferencji Sprawozdawczych należy:
   1. Uchwalanie zgodnie z uchwałami i wytycznymi Zarządu OZPN i Zarządu Podkarpackiego Związku Piłki Nożnej w Rzeszowie i Zarządu KS Polskiego Związku Piłki Nożnej w Warszawie głównych kierunków działalności organizacji sędziowskiej.
   2. Rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdań z działalności Zarządu Kolegium Sędziów, Koleżeńskiego Funduszu Pośmiertnego i Funduszu Dyspozycyjnego Kolegium.
   3. Wybór kandydatów na Przewodniczącego oraz na członków Zarządu Kolegium Sędziów OZPN Krosno.
   4. Wybór delegatów na Walne Zebranie Okręgowego Związku Piłki Nożnej,
   5. Uchwalanie wniosków, postulatów oraz uchwał skierowanych do Zarządu OZPN w Krośnie, władz Podkarpackiego Związku Piłki Nożnej w Rzeszowie oraz KS Polskiego Związku Piłki Nożnej za pośrednictwem Zarządu OZPN w Krośnie.

§ 9

 1. W Okręgowej Konferencji Sprawozdawczo – Wyborczej Kolegium Sędziów, która odbędzie się co najmniej 30 dni przed Walnym Zebraniem delegatów Okręgowego Związku Piłki Nożnej w Krośnie udział biorą: 1. z głosem stanowiącym wszyscy sędziowie rzeczywiści i próbni, którzy przesędziowali jedną pełną rundę poprzedzającą dzień Konferencji.
 2. Z głosem doradczym zaproszeni przedstawiciele władz OZPN Krosno Podkarpackiego Związku Piłki Nożnej i inni zaproszeni goście.

§ 10

Uchwały Okręgowej Konferencji Sprawozdawczo – Wyborczej Kolegium Sędziów zapadają zwykłą większością głosów w obecności, co najmniej połowy ogólnej liczby uprawnionych do głosowania obecnych w chwili głosowania na sali obrad.

§ 11

O terminie, miejscu, porządku obrad Okręgowej Konferencji Sprawozdawczo – Wyborczej i Sprawozdawczej Kolegium Sędziów Zarząd Kolegium Sędziów zawiadamia uprawnionych sędziów, co najmniej 21 dni przed terminem Konferencji Sprawozdawczo – Wyborczej, zamieszczając stosowna informację na stronie internetowej OZPN Krosno.

§ 12

 1. Nadzwyczajna Konferencja Sędziów może być zwołana na wniosek Zarządu KS zatwierdzony przez Zarząd OZPN lub wniosek, co najmniej połowy liczby członków KS / liczy się wpłata na KFP /.
 2. Nadzwyczajna Konferencja Sędziów zwoływana jest przez Zarząd KS w terminie 3 miesięcy od daty zgłoszenia wniosku zatwierdzonego przez Zarząd OZPN.

§ 13

 1. Zarząd KS składa się z 7 do 11 członków, w tym przewodniczącego, 1 lub 2 wiceprzewodniczących oraz sekretarza.
 2. Zarząd OZPN w Krośnie ma prawo zwykłą większością głosów zawiesić lub odwołać Przewodniczącego lub członka Zarządu KS w przypadku, gdy jego działania są sprzeczne ze Statutem i Regulaminem KS OZPN Krosno.
 3. Zarząd KS OZPN po każdym sezonie rozgrywkowym składa Zarządowi OZPN sprawozdanie ze swej działalności.
 4. W przypadku, gdy Przewodniczący lub Zarząd KS otrzyma negatywną ocenę stwierdzonych przez Zarząd OZPN Krosno mogą oni być odwołani z powierzonych funkcji łącznie, jako cały Zarząd, lub jako indywidualnie członkowie Zarządu KS, a Zarząd OZPN ma prawo zwołać nadzwyczajną Konferencję Sprawozdawczo – Wyborczą sędziów w celu wyboru kandydatów do władz kolegium sędziów na zasadach w Art. 12 Regulaminu Wyboru na Przewodniczącego i do Zarządu KS winny być przeprowadzone zgodnie z § 2 Regulaminu.
 5. W przypadku ustąpienia, rezygnacji lub innych przyczyn Przewodniczącego lub członka Zarządu KS następuje powołanie Przewodniczącego lub członka Zarządu KS przez Zarząd OZPN. Uzupełnienie liczby członków nie może przekroczyć 1/3 ogólnej liczby członków pochodzących z wyboru.

§ 14

Do szczególnych kompetencji i zakresu działania Zarządu KS należy:

 1. Ustalanie według Uchwał Konferencji Sprawozdawczej Sędziów wytycznych OZPN w Krośnie, Zarządu PKS PZPN w Warszawie, Zarządu KS Podkarpackiego Związku Piłki Nożnej w Rzeszowie, głównych kierunków działania KS w zakresie szkolenia, obserwacji, naboru nowych kadr sędziowskich, systematycznego doskonalenia umiejętności prowadzenia zawodów oraz prowadzenia działalności wychowawczej i organizacyjnej wśród sędziów zrzeszonych w KS.
 2. Opracowanie programów szkolenia i doskonalenia kadr sędziowskich oraz kształtowanie jednolitej interpretacji przepisów gry w piłkę nożną.
 3. Systematyczne doskonalenie i rozwijanie różnorodnych form szkolenia praktycznego sędziów i obserwatorów.
 4. Organizowanie kursów unifikacyjnych, szkolenia seminaryjnego oraz grupowego dla czynnych sędziów i obserwatorów.
 5. Systematyczne prowadzenie działalności wychowawczej oraz kształtowanie postaw moralnych wśród sędziów i obserwatorów.
 6. Zwrócenie szczególnej uwagi szkoleniowej nad postępami utalentowanych młodych sędziów stanowiących bezpośrednie zaplecze sędziów najwyższego szczebla rokujących nadzieję do prowadzenia zawodów na najwyższym poziomie.
 7. Prowadzenie obsady zawodów na szczeblu okręgu oraz egzaminów praktycznych obserwacji od klasy “A” wzwyż.
 8. Występowanie do odpowiednich organów statutowych o nadanie tytułów sędziego honorowego i zasłużonego.
 9. Nadawanie uprawnień do prowadzenia zawodów na szczeblu OZPN zatwierdzonych uchwałą Zarządu OZPN.
 10. Ścisła współpraca z Zarządem OZPN i jego Wydziałami, Kolegium Sędziów Podkarpackiego Związku Piłki Nożnej w zakresie problematyki Sędziowskiej.
 11. Prowadzenie działalności propagandowej i popularyzacji znajomości przepisów gry i problematyki sędziowskiej w regionalnym środowisku dziennikarzy, zawodników, szkoleniowców, działaczy klubów sportowych oraz sympatyków piłki nożnej.
 12. Podejmowanie innej działalności mającej na celu popularyzację piłki nożnej i przepisów gry na obszarze działalności OZPN.

§ 15

Zarząd KS ma prawo powoływać zespoły robocze, jakie uzna za stosowne dla poprawienia skuteczności działania lub rozwiązania danego problemu.

§ 16

 1. W celu poprawy funkcjonowania grup szkoleniowych oraz obsady sędziowskiej ustal się dolną liczebność grupy szkoleniowej na 15 sędziów czynnych.
 2. Mniejsze ilościowo grupy ulegają rozwiązaniu i zostają połączone z inną grupą szkoleniową. Decyzją należy do Zarządu OKS.

§ 17

 1. Zasady powoływania i odwoływania sędziów piłki nożnej, oraz prawa i obowiązki sędziego, zasady wyróżniania sędziów określa uchwała Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej.
 2. Zasady postępowania dyscyplinarnego, rodzaj przewinień i wymiar kar określa Regulamin Dyscyplinarny Polskiego Związku Piłki Nożnej.
 3. Zasady awansu i spadku sędziów piłki nożnej dla klas rozgrywkowych prowadzonych przez OZPN w Krośnie, określa Regulamin awansów i spadków, zatwierdzonych przez Zarząd OZPN.

§ 18

 1. Niniejszy regulamin może być zmieniony w drodze uchwały Zarządu OZPN w Krośnie z inicjatywy i na wniosek Zarządu Kolegium Sędziów OZPN w Krośnie.
 2. Prawo interpretacji niniejszego regulaminu przysługuje Zarządowi OZPN w Krośnie i Zarządowi Kolegium Sędziów OZPN w Krośnie.

Regulamin został uchwalony przez Zarząd OZPN w dniu 9 sierpnia 2012 roku i obowiązuje od dnia jego uchwalenia.