Regulamin Kolegium Sędziów Okręgowego ZPN w Krośnie

Regulamin Kolegium Sędziów Okręgowego ZPN w Krośnie:

Na podstawie § 32 Statutu OZPN postanawia się, co następuje:

§ 1

Zarząd jest organem władz OZPN w okresach pomiędzy Walnymi Zebraniami.

§ 2

  1. Zarząd składa się z 15 członków wybranych przez Walne Zebranie Sprawozdawczo – Wyborcze w tym Prezesa, trzech wiceprezesów; ds. organizacyjnych, sportowych, piłki młodzieżowej i szkolenia oraz sekretarza.

2. Kadencja Zarządu trwa 4 lata.

§ 3

Zarząd konstytuuje się na pierwszym posiedzeniu, które winno być zwołane najpóźniej w terminie 21 dni od dnia wyborów.

§ 4

Do kompetencji Zarządu należy:

1. Realizowanie programu, wytycznych i uchwał przyjętych przez Walne Zebrania.

2. Reprezentowanie OZPN na zewnątrz oraz działanie w jego imieniu.

3. Zarządzanie i dbanie o majątek i fundusze Związku.

4. Uchwalanie planów działania i preliminarzy finansowych.

5. Uchwalanie składki członkowskiej i innych opłat na rzecz OZPN wiążących się z uczestnictwem w działalności statutowej Związku.

6. Zwoływanie Walnych Zebrań i ustalanie zasad wyboru delegatów, porządku regulaminu i obrad.

7. Uchwalanie i zmienianie regulaminów; Zarządu, Wydziału Gier, Wydziału Dyscypliny, Okręgowego Kolegium Sędziów, Wydziału Piłkarstwa Młodzieżowego i Szkolenia, Komisji ds. Bezpieczeństwa, Rady Trenerów i innych Komisji.

8. Zatwierdzanie Przewodniczących i powoływanie członków: Okręgowego Kolegium Sędziów, Wydziału Gier, Wydziału Dyscypliny, Wydziału Piłkarstwa Młodzieżowego i Szkolenia, Komisji ds. Bezpieczeństwa, Rady Trenerów i innych Komisji.

9. Zatwierdzanie ?zasad awansów i spadków? do regulaminów rozgrywek OZPN.

10. Zatwierdzenie i zmienianie wewnętrznej struktury organizacyjnej Okręgowego Związku Piłki Nożnej w Krośnie, jak również powoływanie wydziałów i Komisji Statutowych.

11. Podejmowanie decyzji i uchwał w innych sprawach z wyjątkiem zastrzeżonych do kompetencji Walnego Zebrania, Komisji Rewizyjnej.

§ 5

1. W celu usprawnienia pracy w ramach Zarządu OZPN Krosno, Prezes, poszczególni Wiceprezesi, Sekretarz, odpowiadają, nadzorują, posiadają kompetencje w zakresie:

      Prezes Zarządu OZPN Krosno:

– reprezentowanie Związku na zewnątrz,                                                      – utrzymywanie bieżących kontaktów z władzami Podkarpackiego Związku Piłki Nożnej w Rzeszowie,                                                                   – opracowanie programu działania OZPN-u oraz realizacja uchwał i     wniosków podejmowanych przez organy statutowe,                                              – sprawne kierowanie Związkiem w okresie pomiędzy posiedzeniami,   – prawidłowa gospodarka mieniem oraz nadzór nad bieżącą działalnością finansowo- księgową,                                                                                             – okresowe składanie informacji i sprawozdań z działalności OZPN, na posiedzeniach Zarządu OZPN,                                                                              – podawanie uchwał i decyzji z posiedzeń Zarządu oraz ważniejszych komunikatów do, prasy regionalnej i sportowej, oraz na stronę internetową, nadzór merytoryczny nad stroną internetową OZPN.

Wiceprezes ds. organizacyjnych:

– wspólnie z Prezesem, przygotowanie posiedzeń Zarządu, narad roboczych i Walnych Zebrań,                                                                                  – opracowanie Biuletynów Informacyjnych OZPN Krosno,                           – bieżąca współpraca organizacyjna z klubami,                                              – nadzór nad prowadzeniem weryfikacji boisk piłkarskich i nadawaniem licencji dla poszczególnych klubów, nadzór nad komisją licencyjną i zespołem ds. bezpieczeństwa na obiektach sportowych,

Wiceprezes ds. sportowych:

– bieżący nadzór nad pracą Wydziału Gier i Wydziału Dyscypliny,               – bieżący nadzór nad prowadzeniem rozgrywek we wszystkich klasach rozgrywkowych seniorów i drużyn młodzieżowych,                                         – opracowanie i podanie do publicznej wiadomości i klubów terminarzy a także tabel końcowych rozgrywek wszystkich klas rozgrywkowych,                          – nadzór nad bieżącą weryfikacją sprawozdań z meczy piłkarskich,              – sporządzanie wykazu kar dyscyplinarnych na bieżąco oraz wykazu kar finansowych na koniec poszczególnych rund,                                                   – organizowanie rozgrywek Pucharu Polski na szczeblu Okręgu,                – bieżąca współpraca z Wydziałem Gier i Wydziałem Dyscypliny Podkarpackiego Związku Piłki Nożnej w Rzeszowie,

Wiceprezes ds. piłki młodzieżowej i szkolenia

– analiza i ocena przebiegu rozgrywek młodzieżowych, oraz przedstawianie wniosków na posiedzeniach Zarządu,                                       – nadzór i organizacja turniejów drużyn młodzieżowych w poszczególnych kategoriach wiekowych, w ramach corocznych akcji ?ZIMA? i ?LATO? OZPN Krosno,                                                                                                               – organizacja kursokonferencji dla trenerów i instruktorów,                          – organizacja kursów instruktorów piłki nożnej,                                           – promocja młodych utalentowanych zawodników,

 Sekretarz OZPN:

– wdrażanie do realizacji uchwał, decyzji i postanowień Zarządu,                  – bieżące prowadzenie dokumentacji z posiedzeń Zarządu w postaci zeszytu protokołów, ewidencji uchwał Zarządu, oraz pozostałej dokumentacji biurowej,                                                                                                                – prowadzenie i archiwizacja dokumentacji OZPN i dokumentacji z prowadzonych rozgrywek,                                                                                – bieżąca analiza opłacania składek członkowskich i innych opłat regulaminowych na rzecz OZPN Krosno,                                                            – bieżące zabezpieczenie druków legitymacji zawodniczych, kart zdrowia, afiszy itp.,                                                                                                       – bieżąca analiza sytuacji finansowej OZPN Krosno i składanie półrocznych informacji na posiedzeniach Zarządu wspólnie z główną księgową,                                                                                                         – bieżąca współpraca z biurem Podkarpackiego Związku Piłki Nożnej.

§ 6

1. W trakcie kadencji odwołanie członków Zarządu może nastąpić w drodze uchwały Zarządu podjętej na pisemny wniosek, co najmniej 1/3 członków Zarządu,
2. Dla ważności powyższej uchwały wymagana jest większości 2/3 głosów przy obecności, co najmniej 2/3 członków Zarządu,

§ 7

  1. Prezes, wiceprezes i członkowie Zarządu mogą w okresie kadencji zgłosić pisemne ustąpienie z pełnionych funkcji,
    2. Zarządowi przysługuje prawo wyboru nowego Prezesa lub Wiceprezesa, wyłonionych z pośród wybranych członków Zarządu, którzy pełnią funkcję do najbliższego Walnego Zebrania.
    3. Wybory Prezesa, Wiceprezesa lub członków Zarządu winny zostać przeprowadzone w terminie 30 dni od chwili odwołania lub ustąpienia.
    4. Zarząd Okręgowego Związku Piłki Nożnej może w drodze uchwały podjętej większością 2/3 głosów w obecności, co najmniej 2/3 członków Zarządu zawiesić w czynnościach Prezesa Okręgowego Związku Piłki Nożnej, jeśli nie realizuje on obowiązków zawartych w § 32 ust. 1 Statutu OZPN.

 

 

§ 8

1. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz na dwa miesiące, dniem posiedzenia Zarządu jest piątek.
2. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów, przy obecności, co najmniej połowy jego członków, oprócz uchwał zastrzeżonych w niniejszym Regulaminie gdzie wymagana jest większość 2/3 głosów.
3. W razie równości głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego Posiedzenia Zarządu.
4. Do reasumpcji uchwały Zarządu potrzebna jest 2/3 głosów obecnych członków Zarządu w czasie głosowania.

§ 9

1. Każdy członek Zarządu ma obowiązek uczestniczenia w posiedzeniach Zarządu
2. Trzykrotna nieusprawiedliwiona nieobecność członka na posiedzeniu Zarządu w okresie roku kalendarzowego, może skutkować jego odwołaniem ze składu Zarządu
3. O odwołaniu członka Zarządu z przyczyn określonych w ust.2 decyduje Zarząd w drodze uchwały podjętej większością 2/3 głosów przy obecności 2/3 członów Zarządu,
4. Od decyzji, o której mowa w ust. 3 odwołanemu członkowi Zarządu przysługuje prawo wniesienia odwołania do Walnego Zebrania OZPN Krosno.

§ 10

Zarząd ma prawo dokooptować do swojego składu nowych członków, spośród przedstawicieli OZPN na miejsce tych, którzy ustąpili lub zostali odwołani. Liczba dokooptowanych członków nie może przekroczyć 1/3 liczby członków Zarządu pochodzących z wyboru.

§ 11

Na posiedzenia Zarządu będą zapraszani i mają prawo brać udział z głosem doradczym:
-Prezes Honorowy OZPN Krosno kol. Józef Kaczor,
-Przewodniczący:                                                                                               – Komisji Rewizyjnej,                                                                                     – Wydziału Gier,                                                                                       – Wydziału Dyscypliny,                                                                             – Wydziału Piłkarstwa Młodzieżowego i Szkolenia,                                     – osoby zaproszone przez Prezesa Zarządu OZPN,

§ 12

Posiedzenia Zarządu są protokołowane przez Sekretarza Zarządu, który również prowadzi dokumentację z posiedzeń Zarządu, a w szczególności ewidencje podjętych uchwał.

§ 13

1. Za przewinienia dyscyplinarne związane z pracą w Zarządzie jak i za przewinienia dyscyplinarne niezwiązane z pracą w Zarządzie, jego członek podlega odpowiedzialności dyscyplinarnej przed Wydziałem Dyscypliny OZPN na zasadach ogólnych, jako działacz piłkarski.

3. Członek Zarządu za naruszenie norm etyczno- moralnych lub nie przestrzeganie Statutu, Uchwał, i wytycznych Polskiego, Podkarpackiego i Okręgowego Związku Piłki Nożnej, które nie wiążą się bezpośrednio z jego uczestnictwem w zawodach piłkarskich oraz naruszenia reguł gry, odpowiada przed Sądem Koleżeńskim w Rzeszowie na zasadach ogólnych, jako działacz piłkarski.

§ 14

W sprawach nieujętych w niniejszym Regulaminie będą obowiązywać zasady określone w Regulaminie Podkarpackiego Związku Piłki Nożnej w Rzeszowie.

§ 15

Prawo wykładni przepisów niniejszego Regulaminu przysługuje Zarządowi Okręgowego Związku Piłki Nożnej w Krośnie.

§ 16

Regulamin niniejszy może być zmieniony w drodze Uchwały Zarządu OZPN.

§ 17

Regulamin został uchwalony przez Zarząd OZPN w dniu 9 sierpnia 2012 roku i obowiązuje od dnia jego uchwalenia.