Zmiana sposobu weryfikacji badań zawodników

Całe środowisko sędziowskie czekało na taką zmianę. Regulamin Rozgrywek zarówno seniorskich jak i młodzieżowych został zmieniony przez Komisje ds Nagłych przy Podkarpackim Związku Piłki Nożnej. Przytoczę wyrywkowo najważniejsze kwestie dla nas sędziów.

REGULAMIN SENIORÓW rozdział VII SĘDZIOWIE §13 pkt. 8: Sędzia zawodów przed meczem musi otrzymać do wglądu następujące dokumenty:

d) orzeczenia lekarskie wydane przez uprawnionych lekarzy lub oświadczenia o braku przeciwwskazań zdrowotnych odpowiednio do zasad określonych w §18 pkt. 1-3

lub

podpisane oświadczenie przez kierownika drużyny lub trenera o fakcie posiadania orzeczeń lekarskich lub oświadczeń zawodników odpowiednio do zasad określonych w §18 pkt. 3. Sędzia lub delegat ds. bezpieczeństwa może zażądać okazania dokumentów objętych oświadczeniem kierownika/trenera.

REGULAMIN ROZGRYWEK MŁODZIEŻOWYCH ZASADY PROWADZENIA ROZGRYWEK W KATEGORII JUNIOR STARSZY- JUNIOR MŁODSZY – TRAMPKARZ – MŁODZIK §11 pkt. 2. Sędzia zawodów przed meczem musi otrzymać do wglądu następujące dokumenty:

d) orzeczenia lekarskie wydane przez uprawnionych lekarzy tj:

– lekarza podstawowej opieki zdrowotnej;

– lekarza specjalistę w dziedzinie medycyny sportowej w tym lekarza posiadającego certyfikat ukończenia kursu wprowadzającego do specjalizacji w dziedzinie medycyny sportowej.

lub

podpisane oświadczenie przez kierownika drużyny lub trenera o fakcie posiadania orzeczeń lekarskich. Sędzia lub delegat ds. bezpieczeństwa może zażądać okazania orzeczeń objętych oświadczeniem kierownika/trenera.

 

A to oznacza, że kierownik / trener przed meczem na jednej stronie A4 może przynieść podpisane przez siebie osobiście oświadczenie o treści jak niżej:

 


OŚWIADCZENIE
KIEROWNIKA/TRENERA*

POTWIERDZAJĄCE POSIADANIE ORZECZEŃ LEKARSKICH LUB OŚWIADCZEŃ O BRAKU PRZECIWWSKAZAŃ ZDROWOTNYCH ZAWODNIKÓW DRUŻYNY ………………………………………………………
DO UDZIAŁU W ROZGRYWKACH PIŁKI NOŻNEJ
PODCZAS MECZU W DN. ………………………………..

……………………………………………………. ……………………………………

IMIĘ I NAZWISKO KIEROWNIKA / TRENERA * KLUB

Ja, niżej podpisany(a), potwierdzam, że wszyscy zawodnicy drużyny, którą reprezentuję, wpisani do protokołu meczowego spotkania klasy …………. pomiędzy drużynami …………………………………………………………………………………

rozgrywanego w dn. ……………………. o g. ………………….
posiadają ważne orzeczenia lekarskie lub oświadczenia o stanie zdrowia potwierdzające brak przeciwwskazań do udziału w rozgrywkach piłki nożnej zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie Rozgrywek

Jestem świadomy(a) konsekwencji prawnych i regulaminowych wynikających
z poświadczenia nieprawdy.

………………………………….

czytelny podpis kierownika/trenera

* – niewłaściwe skreślić


i nic więcej nie musimy od niego wymagać w tym zakresie. Nie musimy, to nie oznacza, że nie możemy, bo mówi o tym jeden z punktów Regulaminu, że:

Sędzia lub delegat ds. bezpieczeństwa może zażądać okazania orzeczeń objętych oświadczeniem kierownika/trenera.

Poniżej podaję linki gdzie można znaleźć wszystkie informacje (pliki do pobrania) jakie do tej pory wstawiłem na stronie www.ozpnkrosno.pl z tym związane.

Regulamin rozgrywek seniorów
Regulamin rozgrywek młodzieżowych
Oświadczenie kierownika / trenera potwierdzające posiadanie orzeczeń lekarskich lub oświadczeń o braku przeciwwskazań zdrowotnych zawodników
Rozpodządzenie – Kwalifikacja Lekarzy
Rozpodządzenie – orzekanie o zdolności
Oświadczenie o stanie zdrowia powyżej 23 lat PDF
Oświadczenie o stanie zdrowia powyżej 23 lat DOCX

Comments are closed.